کارت شارژ رایگان

در این بخش از وبسایت برای کاربران کارت شارژ رایگان گذاشته می شود. بدین صورت که کارت شارژ ها هر چند ساعت یکبار جدید می شوند و هرکدام از کاربران که زودتر کارت شارژ را وارد کنند صاحب این شارژ رایگان می شوند. این شارژ ها مرتب روی این صفحه گذاشته می شوند تا اگر کاربری موفق نشد کارت شارژی را برای خود بزند برای کارت شارژ بعدی دوباره این شانس را داشته باشد. این شارژها را در پایین همین صفحه میتوانند ببینند. پس شانس خود را بیازمایید.

ایرانسل        8043060693520698

همراه اول     270204255984481